Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy internetowej www.neuca24.pl

 • I. Postanowienia ogólne
  • 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa rodzaje, zakres, warunki oraz zasady świadczenia usług interaktywnych (dalej „Usługi”) świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Platformy internetowej zlokalizowanej pod adresem www.neuca24.pl (wcześniej www.aptelink.pl), (zwanej dalej: Platforma) oraz warunki zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • 1.2. Użytkownik korzystający z Platformy, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Platformy, obowiązany jest zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  • 1.3. Użytkownikami Platformy są wyłącznie przedsiębiorcy, którzy współpracują z Usługodawcą na podstawie nawiązanych umów współpracy handlowej. W związku z czym koszt usługi świadczonej za pośrednictwem Platformy jest kosztem wkalkulowanym w koszty niniejszej współpracy handlowej.
  • 1.4. Właścicielem Platformy oraz Usługodawcą w rozumieniu zapisów niniejszego Regulaminu jest Hurtownia Farmaceutyczna NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Fortecznej 35-37, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 000049872, NIP: 879-00-17-162, REGON: 870227804, BDO: 000039852. Platforma umożliwia dostęp do usług oferowanych nie tylko przez Usługodawcę, ale też inne podmioty należące do Grupy NEUCA.
  • 1.5. Z Platformy mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • 1.6. Użytkownikami Platformy są wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie aptek, punktów aptecznych, sklepów zielarsko – medycznych, (zwani dalej; „Użytkownicy”).
  • 1.7. Świadczenie usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy polega na umożliwieniu zarejestrowanym Użytkownikom dostępu do serwisów:
   • 1) własnych oferowanych przez Usługodawcę, które w szczególności umożliwiają:
    • a) przeglądanie szerokiej oferty promocyjnej oraz składanie zamówień i zawarcie umów sprzedaży produktów będących w ofercie hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przez Usługodawcę (usługa oferowana w zakładce „Moja Oferta”).
    • Dokonując zakupów w promocji Użytkownik akceptuje, iż NEUCA zobowiązana jest w celach rozliczeniowych do podania informacji o rabatowanej transakcji podmiotowi finansującemu udzieloną kwotę rabatu (w tym danych identyfikujących Użytkownika tj. kod klienta NEUCA, nazwa klienta, kod pocztowy, miejscowość, adres). Jeżeli jednak Użytkownik sprzeciwia się, aby jego dane zostały udostępnione do podmiotu finansującego to powinien dokonać zakupu produktów w cenie podstawowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w tym celu znajdą Państwo na stronie https://neuca.pl/kontakt/dane-osobowe,
    • b) wgląd do informacji o stanie wzajemnych relacji finansowych, z tytułu współpracy handlowej pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, a także pomiędzy Użytkownikiem a innymi podmiotami współpracującymi z Usługodawcą: Świat Zdrowia S.A., Ortopedio.pl Sp. z o.o., AstraZeneca AB. Usługa jest dostępna w zakładce „Moje Finanse”.
     • Dostępne możliwości dla współpracy z:
     • AstraZeneca AB: pobieranie obrazów dokumentów, zamawianie duplikatów dokumentów,
     • NEUCA S.A.: pobieranie obrazów dokumentów, zamawianie duplikatów dokumentów i eksportowanie zestawień oraz przygotowywanie zestawień do płatności, wprowadzanie i aktualizację numerów rachunków bankowych do realizacji przelewów wychodzących i przychodzących (jeden rachunek główny oraz rachunki dodatkowe, wgląd do rozliczeń i dokumentów z tytułu uczestnictwa w programie wsparcia pacjentów Novo Nordisk.
    • c) korzystanie z usługi płatności online w celu uregulowania należności za faktury dla NEUCA S.A w module Moje Finanse:
     • NEUCA oferuje swoim klientom bezpłatną możliwość skorzystania z funkcjonalności raz dziennie.
     • Kolejne skorzystanie z funkcjonalności spowoduje naliczenie opłaty (1,00 zł brutto).
     • Począwszy od 01.10.2022, opłata będzie naliczania na koniec każdego kwartału, zbiorczo za dany okres w postaci wystawionej faktury VAT z terminem płatności 14 dni, liczonym od daty wystawienia.
     • W okresie od 1 do 30 września 2022, NEUCA w ramach prowadzonej kampanii i promowania nowych funkcjonalności, nie pobierze opłaty za realizację płatności online.
     NEUCA zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat. W przypadku planowanych zmian nastąpi aktualizacja regulaminu.
    • d) składanie reklamacji i zwrotów (usługa dostępna w zakładce „Moje Reklamacje”),
    • e) sprawdzanie daty, czasu i zawartości dostawy (usługa dostępna w zakładce „Moje dostawy”),
    • f) wgląd do programów marketingowych prowadzonych przez Usługodawcę, w których uczestniczy Użytkownik (usługa dostępna w zakładce KzN”, „RPM”, „DN”),
    • g) prezentacja konkursów i akcji marketingowych kierowanych do Użytkownika (usługa dostępna w zakładce „Moje Konkursy”). Każdy konkurs i akcja marketingowa posiada własny dedykowane regulaminem konkursu lub akcji marketingowej,
    • h) zapis na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy (usługa dostępna w zakładce „Moje Dane”). Zapis odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika adresu/adresów e-mail i/lub numeru telefonu, a następnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zgody na otrzymywanie informacji w formie wiadomości e-mail i/lub sms. Poprzez wiadomości Użytkownikowi będą przesyłane przez Usługodawcę informacje handlowo-marketingowe zawierające m.in. oferty promocyjne, informacje o dedykowanych kampaniach marketingowych, informacje o nowych narzędziach, produktach i usługach własnych Usługodawcy. Użytkownik będzie mógł dokonać zmiany, dodania lub usunięcia adresu e-mail i/lub numeru telefonu na Platformie w module Moje Dane dostępnym po zalogowaniu. Decyzję o tym na jaki adres e-mail i/lub numer telefonu będą wysyłane wiadomości podejmuje Użytkownik, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik posiadający uprawnienia w roli pracownika może podać podczas zapisu wyłącznie adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Usługodawca informuje, że podane przez Użytkownika dane będą widoczne dla Użytkownika posiadającego uprawnienia w roli właściciela. Usługodawca zastrzega również, że w przypadku zakończenia przez Użytkownika współpracy z Usługodawcą na podstawie nawiązanych umów współpracy handlowej, a także w sytuacji powzięcia przez Usługodawcę informacji, że Użytkownik, który posiadał uprawnienia w roli pracownika nie jest już pracownikiem danego przedsiębiorcy, którzy współpracują z Usługodawcą na podstawie nawiązanych umów współpracy handlowej, wyżej wymienione wiadomości nie będą przesyłane.
    • i) wgląd do aktualności, które dotyczą informacji z branży farmaceutycznej oraz informacji handlowo-marketingowych, zawierających m.in. oferty promocyjne, informacje o dedykowanych kampaniach, nowych narzędziach, usługach, produktach Usługodawcy (usługa dostępna w zakładce „Neuca NEWS”)
    • j) wgląd do aktualności dotyczących współpracy z NEUCA, informacje dotyczące procedur, programów partnerskich, wiedza branżowa o rynku farmaceutycznym oraz inne istotne informacje pomocne w kontaktach z hurtownią. Użytkownik ma możliwość przekazywania propozycji dotyczących brakujących informacji oraz sugestii odnośnie dodatkowej wiedzy (skontaktujemy się zwrotnie mailowo lub telefonicznie w zależności od wybranej formy kontaktu). Materiały podzielone są na kategorie i sekcje, takie jak 'Najnowsze', 'Najpopularniejsze' (liczba odsłon może wpływać na ranking) oraz 'Ostatnio Przeglądane przez Klienta', ułatwiające wygodne przeglądanie treści dostępnych w serwisie Neuca Przewodnik.
   • 2) wglądu do programów marketingowych, w których uczestniczy Użytkownik (usługa dostępna w zakładce „Świat Zdrowia” (dawniej Partner+”), „Partner”, „IPRA”, „Zysk apteki”), a które prowadzone są przez Świat Zdrowia S.A.,
   • 3) innych serwisów – dostępnych bez logowania - oferowanych zarówno przez Usługodawcę, jak i podmioty z Grupy NEUCA, które w szczególności umożliwiają:
    • a) samodzielne wytworzenie materiałów marketingowych (usługa dostępna w zakładce „Zrób to sam”),
    • b) zapis na szkolenia dla Farmaceutów (usługa dostępna w zakładce „Aptekarska Szkoła Zarządzania”),
    • c) wgląd do zamieszczanych informacji branżowych (usługa dostępna w zakładce „Starter”),
  • 1.8. Zakres Usług oferowanych na platformie może ulec zmianie. Zmiana nastąpi w trybie postanowień punktu 11.1 niniejszego Regulaminu.
  • 1.9. Serwisy wymienione w punkcie 1.7 podpunkt 1 lit. e) oraz podpunkt 2, do których Użytkownicy uzyskują dostęp za pośrednictwem Platformy, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, posiadają własne, dedykowane Regulaminy określające rodzaj, zakres, warunki oraz zasady świadczonych usług, w tym warunki ich zawierania oraz rozwiązywania oraz tryb reklamacyjny. Niniejszy Regulamin nie ingeruje w treść Regulaminów poszczególnych Usług, do których Użytkownicy uzyskują dostęp za pośrednictwem Platformy. Świadczenie poszczególnych Usług wymienionych w punkcie 1.7 podpunkt 1 lit. e) oraz podpunkt 2 odbywa się na zasadach określonych w ich własnych, wewnętrznych Regulaminach.
  • 1.10. Umowa obejmująca swoim zakresem świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Platformy zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Platformy przez co rozumie się wysłanie kompletnie wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz poprawne zweryfikowanie adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik powinien również zaakceptować niniejszy Regulamin.
  • 1.11. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Usługodawcą na korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy wysyłając swe oświadczenie w tym przedmiocie na adres bok@neuca.pl. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, z zastrzeżeniem, że dotychczas złożone zamówienia pozostają wiążące.
 • II. Członkostwo i rejestracja na Platformie
  • 2.1. W celu korzystania z Platformy niezbędne jest dokonanie rejestracji i założenie konta Użytkownika (dalej: “Konto”). Konto będzie udostępnione Użytkownikowi po jego aktywacji przez Usługodawcę.
  • 2.2. Rejestrując się na Platformie Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając prawdziwe i aktualne dane. W przypadku rejestracji Użytkownika przez już zarejestrowanego Użytkownika (utworzenie subkonta), obowiązek zapewnienia prawdziwości i aktualności danych spoczywa na Użytkowniku dokonującym rejestracji.
  • 2.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym stworzył subkonta.
  • 2.4. Niedopuszczalne jest korzystanie na Platformie z kont innych Użytkowników lub odstępowanie swojego konta osobom trzecim.
  • 2.5. Użytkownik zobowiązuje się zachować swoje hasło w ścisłej tajemnicy oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje użycia swojego hasła przez osoby trzecie. Transakcje (informacje, zamówienia itd.) dokonane przy pomocy loginu i hasła Użytkownika traktowane są jako dokonane przez Użytkownika.
  • 2.6. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco dokonywać aktualizacji podanych podczas rejestracji danych poprzez formularz dostępny na platformie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Użytkowników nieprawdziwych danych lub braku ich aktualizacji.
  • 2.7. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika podczas rejestracji dane wprowadzają w błąd, są niekompletne, lub nieścisłe Usługodawca upoważniony jest do usunięcia jego konta i anulowania rejestracji. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wynikające z utraty członkostwa na Platformie.
  • 2.8. Ze względów bezpieczeństwa lub innych istotnych względów organizacyjnych lub technicznych Usługodawca może żądać od Użytkowników zmiany hasła wykorzystywanego do uzyskania dostępu do Platformy.
 • III. Dane osobowe przetwarzane na Platformie
  • 3.1. Zasady prywatności
   • 1. Spółka NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Forteczna 35-37, (dalej: „Usługodawca), właściciel platformy NEUCA24.pl, szanuje prywatność swoich Użytkowników oraz ceni sobie ich zaufanie. Dlatego uzyskane dane osobowe przechowuje z największą starannością, zgodnie z przyjętą polityką prywatności.
   • 2. Platforma NEUCA24.pl oferuje możliwość skorzystania z szeregu usług opisanych w Regulaminie dostępnym na platformie.
   • 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane oraz w jakich celach są zbierane.
   • 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.
   • 5. Usługodawca będzie gromadził dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach i nie będzie nigdy ich wykorzystywał w sposób wykraczający poza te cele. Usługodawca zawsze informuje osobę, której dane dotyczą o celu zbierania danych w trakcie lub przed ich pozyskaniem. Usługodawca zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Usługodawcą. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Usługodawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.
   • 6. Usługodawca podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.
   • 7. Usługodawca przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.
  • 3.2. Szczegółowe zasady dot. przetwarzania danych przez NEUCA S.A.
   • 1. Administratorem danych jest NEUCA S.A z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
   • 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez Biuro Obsługi Klienta, adres email bok@neuca.pl, telefonicznie pod numerem 800 804 805 i 56 640 44 05.
   • 3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   • 4. Dane Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach, przez okres i na podstawie:
    • a) realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Platformy NEUCA24.pl i zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a uzasadnionym interesem administratora będzie zachowanie dowodów do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Dane będą przetwarzane w tym celu do momentu usunięcia/blokady konta, a następnie przez okres 6 lat (do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych).
    • b) marketingowych produktów lub usług własnych administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie udzielona zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane będą w tym celu przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu usunięcia konta lub utraty możliwości otrzymywania wiadomości, a następnie przez okres 2 lat.
    • c) udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, za który NEUCA S.A. uznaje w szczególności udzielenie odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika wiadomość/zapytanie oraz prowadzenie korespondencji. Dane będą przetwarzane w tym celu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji zapytania lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
   • 5. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, dostawcy systemu mailingowego i do wysyłki wiadomości sms (m.in. jeżeli zapisali się Państwo na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych oraz na potrzeby wysyłania do Państwa wiadomości związanych z realizacją danej usługi) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.
   • 6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek Użytkownika administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
   • 7. Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez odznaczenie zgody na Platformie w module Moje Dane dostępnym po zalogowaniu lub w przypadku braku dostępu do konta na platformie NEUCA24.pl, poprzez wysłanie wiadomości na adres newsletter.neuca@neuca.pl.
   • 8. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
   • 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownik może wnieść sprzeciw z uwagi na swoją szczególną sytuację.
   • 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
   • 11. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Platformy.
  • 3.3. Zasady dot. przetwarzania danych przez podmioty współpracujące
   • 1. Administratorem danych dot. wzajemnych relacji finansowych, z tytułu współpracy handlowej pomiędzy Użytkownikiem a innymi podmiotami współpracującymi z Usługodawcą jest dany podmiot współpracujący:
    • a) Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
    • b) Ortopedio.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
    • c) AstraZeneca AB z siedzibą SE‑151 85 Södertälje, Szwecja
   • 2. Z administratorami można się skontaktować:
    • a) Świat Zdrowia S.A. - drogą mailową: biuro@swiat-zdrowia.pl lub pocztą tradycyjną pod wskazany wyżej adres siedziby
    • b) Ortopedio.pl Sp. z o.o. – drogą mailową: biuro@ortopedio.pl lub pocztą tradycyjną pod wskazany wyżej adres siedziby,
    • c) AstraZeneca AB - drogą mailową: dzialobslugi@astrazeneca.com lub pocztą tradycyjną pod wskazany wyżej adres siedziby .
   • 3. U danego administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych:
    • a) Świat Zdrowia S.A., z którym można się skontaktować poprzez mail iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
    • b) Ortopedio.pl Sp. z o.o., z którym można się skontaktować poprzez mail iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”,
    • c) Astra Zeneca AB z którym można się skontaktować poprzez mail privacy@astrazeneca.com lub pisemnie na adres AstraZeneca AB, 151 85 Sodertalje Szwecja, Sodertalje
    Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   • 4. Dane Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji współpracy, w tym umożliwienia wglądu w dokumenty finansowe za pośrednictwem platformy NEUCA24.pl. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a uzasadnionym interesem administratora będzie zachowanie dowodów do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Dane będą przetwarzane w tym celu do momentu usunięcia/blokady konta, a następnie przez okres 6 lat (do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych).
   • 5. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów (m.in. NEUCA S.A., dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.
   • 6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek Użytkownika dany administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
   • 7. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
   • 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownik może wnieść sprzeciw z uwagi na swoją szczególną sytuację.
   • 9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
   • 10. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z usług.
  • 3.4. Pliki cookies
   • 1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Usługodawca gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych Usługodawca w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.
   • 2. Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.
 • IV. Zawieranie umów z wykorzystaniem Platformy
  • 4.1. Jeżeli Serwisy wymienione w punkcie 1.7 podpunkt 1 lit. e) oraz podpunkt 2 niniejszego Regulaminu umożliwiają Użytkownikowi zawarcie umowy drogą elektroniczną, to umowa, zgodnie z punktem 1.9 niniejszego Regulaminu, zawierana jest zgodnie z Regulaminem wewnętrznym regulującym dany Serwis i usługi, jakie za jego pośrednictwem mogą być świadczone.
  • Za treść Regulaminów dotyczących poszczególnych Serwisów wymienionych w punkcie 1.7 podpunkt 1 lit. e) oraz podpunkt 2 niniejszego Regulaminu i usług jakie mogą być za ich pośrednictwem świadczone, do których Użytkownik nabywa dostęp po zalogowaniu się na Platformie, w szczególności za spełnienie obowiązków i wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym świadczonej usługi, ponosi odpowiedzialność wyłącznie właściciel danego Serwisu.
  • 4.3 Z faktu, że Platforma umożliwia Użytkownikowi po zalogowaniu się na niej, skorzystanie z serwisów internetowych należących do innych podmiotów, które łączone są z Platformą poprzez odesłanie internetowe (zakładka, link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych Serwisów lub ich zawartość.
 • V. Zasady korzystania z Platformy oraz eliminacja nadużyć
  • 5.1. Platforma powinna być używana przez Użytkowników wyłącznie dla celów, o których mowa w punkcie 1.7 powyżej. Oznacza to, że Użytkownicy nie mogą:
   • 1) korzystać z Platformy dla jakichkolwiek innych celów, niż określonych w niniejszym Regulaminie,
   • 2) wprowadzać do Platformy jakichkolwiek materiałów reklamowych lub korzystać z Platformy dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, reklamy lub handlu, w zakresie wykraczającym poza cel i zakres przewidziany w niniejszym Regulaminie;
   • 3) korzystać z dostępu do Platformy lub gromadzonych za jej pośrednictwem informacji dla celów wysyłki niezamówionej informacji handlowej (spamu).
  • 5.2. Niedozwolone jest korzystanie z usług Platformy w celu naruszającym obowiązujące prawo.
  • 5.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy dostępu Użytkownikowi do Platformy, lub jego części, jeżeli zachowanie Użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu. Użytkownik, którego zawieszenie lub odmowa dotyczy nie może dokonać powtórnej rejestracji lub korzystać z Platformy bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze od Usługodawcy.
  • 5.4. Usługodawca informuje, że wszelkie dostrzeżone przez Użytkownika przypadki ewentualnych nadużyć mogą być zgłaszane za pomocą wskazanego adresu e-mail: bok@neuca.pl
 • VI. Odpowiedzialność na Platformie
  • 6.1. Usługodawca odpowiada za prawidłowe działanie wszystkich funkcjonalności Platformy, w szczególności opisanych w punkcie 1.7.
  • 6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w rezultacie korzystania z Platformy, jeśli powstały one w wyniku: działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, sporu pracowniczego, przepisów prawa, zaniedbania lub braku działania ze strony władz, awarii usług telekomunikacyjnych lub jakichkolwiek opóźnień bądź awarii spowodowanych przez osoby trzecie. W takich przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia swoich usług bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
  • 6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, które mogą uniemożliwić mu korzystanie z Platformy.
 • VII. Własność intelektualna
  • 7.1. Wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do znaków towarowych , materiałów reklamowych, utworów umieszczonych na Platformie lub w niej wykorzystywanych posiada – na podstawie właściwego tytułu prawnego - NEUCA S.A. Nikt nie może kopiować, rozpowszechniać, prezentować publicznie lub sporządzać kopii materiałów oraz utworów umieszczonych na Platformie lub jakichkolwiek innych materiałów uzyskanych z Platformy bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
  • 7.3. Zabronione jest korzystanie z praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy do celów innych niż ściśle związane z korzystaniem z Platformy w sposób określony niniejszym Regulaminem.
  • 7.4 Usługodawca informuje, że przyjęty na platformie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 • VIII. Postępowanie reklamacyjne
  • 8.1. Użytkownicy maja prawo składać reklamację w sprawach dotyczących Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług na Portalu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej bok@neuca.pl lub pod numerem 800 804 805 lub 56 56 664 404 405
  • 8.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: firmę (imię, nazwisko osoby zgłaszającej - przedstawiciela przedsiębiorcy), login i numer kontaktowy składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  • 8.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. Usługodawca dołoży najwyższych starań aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
  • 8.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik składający reklamację poinformowany zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a-mail podany w zgłoszeniu lub telefonicznie na podany w zgłoszeniu numer telefonu.
 • IX. Promocja i reklama
  • 9.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania reklamy i informacji handlowej na Platformie.
 • X. Wymagania techniczne
  • 10.1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • 1) zastosowania przeglądarek w wersji Firefox 60, Chrome 66 lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java,
   • 2) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania, Flash 7 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.
   • 3) Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.
  • 10.2.Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy możliwe jest pod warunkiem, ze komputer jest podłączony do sieci Internet przy pomocy łącza o minimalnej przepustowości ISDN 512 kb/s.
  • 10.3 Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z usług oferowanych na Platformie Użytkownik winien zapewnić sobie dostęp do stanowiska komputerowego, posiadającego łącze do Internetu.
 • XI. Postanowienia końcowe
  • 11.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach i terminie ich wejścia Usługodawca poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Platformy na 7 dni naprzód przed ich wejściem w życie. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wprowadzone zmiany i wypowiedzieć umowę z Usługodawcą na korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy zgodnie z trybem określonym w punkcie 1.11 niniejszego Regulaminu. Ponadto zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na Platformie w postaci zamieszczenia zmienionej (ujednoliconej) wersji Regulaminu.
  • 11.2 Niniejszy Regulamin jest ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • 11.3 Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie NEUCA24.pl (wcześniej aptelink.pl). Użytkownicy Platformy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy oraz sporządzić jego wydruk.
  • 11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się w szczególności, przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO.
  • 11.5 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy w Toruniu. Prawem właściwym jest prawo polskie.
  • 11.6 Niniejszy ujednolicony Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2022 r. i uwzględnia zmiany wprowadzone przez Usługodawcę w dniu 29 sierpnia 2022 r.